Küpsiste teatis
Kõigi küpsistega nõustudes tagate parima võimaliku kasutuskogemuse. Lugege lisateavet küpsiste ja nende kasutamise kohta või muutke oma küpsiste seadeid.
Truster Teenuse tingimused

Tingimused

Viimati uuendatud
20/5/2024
 1. Üldine

Truster Käesolev dokument sisaldab tingimusi (edaspidi "kasutustingimused"), mis on seotud OÜ (äritunnus: 1772129-3) ja selle tütarettevõtete (edaspidi "teenusepakkuja") pakutava arveldusteenuse ja muude teenusepakkuja pakutavate teenuste (kõik sellised teenused koos "teenus") kasutamisega. Truster Kasutustingimustes kirjeldatud makseteenuseid osutab tütarettevõte Works Ltd (äritunnus 3131729-7), mis on Finantsinspektsiooni poolt registreeritud tegevusloata makseteenuse pakkujana tegutsemiseks. Truster Truster Truster Light Truster Pro Works Oy poolt pakutavate makseteenuste suhtes kohaldatakse makseteenuste seadust (290/2010). teenused hõlmavad teenuseid väikeettevõtjatele ( ja teenuseid) ja teenuseid füüsilisest isikust ettevõtjatele ( teenus). käesolevad kasutustingimused määratlevad teenusepakkuja ja teenuse kasutaja (edaspidi "teenuse kasutaja") vahelise lepingulise suhte sisu ning pooltevahelised õigused ja kohustused. Teenus on mõeldud ainult ärilistel eesmärkidel. Teenuse kasutaja kinnitab, et ta mõistab, et tarbijakaitseseadus ei kehti teenuse kasutamisele ega pooltevahelistele suhetele.

 1. Lepingulise suhte loomine ja teenusele registreerimine

Poolte vahel tekib leping, kui teenuse kasutaja registreerib end teenuse kasutajaks ja nõustub käesolevate kasutustingimustega. Registreerimine on tasuta. Teenuse autentimine toimub tugeva elektroonilise identifitseerimise abil (Soome pangatunnused). Registreerimisega nõustub teenuse kasutaja käesolevate kasutustingimustega ja nõustub teenuse kasutamisel järgima neid kasutustingimusi.Registreerimine eeldab, et teenuse kasutajal on püsiv aadress Soomes ja et teenuse kasutaja on Soome maksumaksja. Teenuse kaudu tehtavad maksed tehakse EMPs asuvale kontole. Teenuse kasutajaks registreerimisel peab teenuse kasutaja esitama isikuandmed ja muud andmed, mis on nõutavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (444/2017) alusel. Teenuse kasutaja on kohustatud hoidma oma kasutajaandmeid ja kontaktandmeid ajakohasena ning teavitama Teenusepakkujat viivitamatult kõigist muudatustest. Teenuse kasutaja vastutab esitatud andmete täpsuse, ajakohasuse ja täielikkuse eest. Teenuse jaoks loodud kasutajakonto on isiklik ja seda ei tohi avaldada kolmandatele isikutele. Teenuse kasutaja vastutab kogu teenuse kasutamise eest oma kasutajakontol. Teenuse kasutaja peab viivitamatult teavitama teenusepakkujat, kui ta kahtlustab, et tema kasutajatunnust või kontot on ohustatud kolmanda isiku poolt. Teenuse kasutaja vastutab mis tahes kahju eest, mida ta või teenusepakkuja kannab teenuse loata kasutamise tagajärjel, kui see on tingitud teenuse kasutaja tahtlusest või hooletusest. 

 1. Kasutustingimuste muutmine

Teenusepakkujal on õigus blokeerida, piirata ja muuta Teenuse kasutajale pakutavat Teenust või selle funktsioone ilma eelneva etteteatamiseta. Teenusepakkuja püüab siiski teavitada Teenuse kasutajat Teenuse kaudu kõigist olulistest muudatustest Teenuses.Teenusepakkuja jätab endale õiguse muuta kasutustingimusi, et need vastaksid kehtivatele tavadele või ametlikele eeskirjadele. Kõikidest kasutustingimuste muudatustest teavitatakse Teenuse kasutajat kaks (2) kuud enne muudatuste jõustumise kuupäeva. Teenuse kasutaja võib kas nõustuda muudetud kasutustingimustega, jätkates teenuse kasutamist, või lõpetada teenuse kasutamise. Teenuse kasutajal on õigus lõpetada Teenus koheselt kuni kavandatud muudatuste jõustumise kuupäevani. Lõpetamine tuleb teha Teenuse kaudu või e-posti teel Teenusepakkujale. Kontaktandmed on esitatud punktis 31.

 1. Eraldi teenuste kasutustingimused

Teenuse kasutajal on võimalus igal ajal kasutada teenusepakkuja pakutavaid lisateenuseid (vt punktid 15 ja 16), mis täiendavad teenust erinevate lisafunktsioonidega. Lisateenused võivad olla kas ühekordsed või korduvad maksed, sõltuvalt nende olemusest.Lisateenustel on oma spetsiifilised kasutustingimused, millega Teenuse kasutaja peab tutvuma ja nõustuma, kui valib lisateenuse kasutamiseks Teenuse kaudu. Vastuolu korral on eraldi teenuse kasutustingimused käesolevate kasutustingimuste suhtes ülimuslikud. 

 1. Lepinguline suhe

Teenuse kasutaja ei tööta teenusepakkuja juures. Teenuseosutaja ja Teenuse kasutaja vaheline lepinguline suhe ei ole töölepingu seaduse (2001:55) artikli 1 või tööandjapensioni seaduse kohaselt töösuhte iseloomuga ning poolte vahel ei teki töölepingut. Teenuse kasutaja on ise kohustatud tagama, et tööd tehakse vastavalt kehtivatele ohutusnõuetele, tööaja määrustele ja muudele kehtivatele seadustele ja määrustele. Teenuseosutaja ei ole töövõtulepingu osapool ja teda ei seo ükski vastutus ega kohustus seoses tööde teostamise või tööde puudustega. Teenuse kasutaja vastutab selle eest, et tehtavad tööd vastaksid sel ajal kehtivatele seadustele ja eeskirjadele. Töö eest makstav kogutasu tuleb alati kokku leppida ja see peab olema üldjuhul vastuvõetaval tasemel, mida muidu töö eest makstaks. Teenuse kasutaja on kohustatud esitama teenuseosutajale nõudmise korral teavet lepingu sisu ja tööde teostamise kohta.Teenuse kasutaja peab enne arve saatmist kontrollima tööde seaduslikkust ja korrektsust. Kui teenuseosutajale esitatakse kaebus teenuse kaudu saadetud arve kohta, teavitab teenuseosutaja sellest teenuse kasutajat, kes vastutab olukorra lahendamise eest koos kliendiga. Kui Teenuse kasutaja ja klient ei jõua arve esitamise osas kokkuleppele, siis teenusepakkuja ei tee kõnealuse tellimuse kohta arveid.

 1. Teenuse kasutamine

Teenuseosutaja pakub teenuse kasutajale arvutivõrgu kaudu platvormi, mille kaudu saab tehtud töö eest arveid esitada ja tasuda tasutud ja/või vastuvõetud töö eest. Teenust saab kasutada nii Soomes kui ka välismaal tehtud tööde arvete esitamiseks. Teenust saab kasutada arvete saatmiseks nii Soome kui ka välismaistele üksustele ja eraisikutele. Teenus sobib ainult tööde arvete esitamiseks töövõtulepingu alusel. Teenust ei tohi kasutada kaupade või toodete müügiks või töötasu maksmiseks töösuhte raames.Iga Teenusepakkuja pakutava Teenuse omadused ja meetmed on ammendavalt kirjeldatud Teenusepakkuja veebilehel olevates Teenuse kirjeldustes. Teenus ei sisalda ärinõustamist, maksunõustamist ega juriidilist nõustamist. Teenuse kasutaja vastutab alati ise oma äritegevuse eest üldiselt ja seoses ametiasutustega. Teenuse kasutaja vastutab teenuse kasutamise võimalike mõjude selgitamise eest oma huvidele ja kohustustele, näiteks töötushüvitistele ja pensionidele.Teenuse kasutaja tunnistab, et teenuse osutamine eeldab, et teenuse kasutaja esitab teenusepakkuja poolt aeg-ajalt nõutud ja nõutud teabe ja volitused ning teostab toimingud õigeaegselt, õiges vormis ning täpse ja täieliku sisuga. Teenusepakkuja võib nõuda Teenuse kasutajalt Teenuse kasutaja poolt esitatud materjalides esinevate vigade parandamist, kuid Teenusepakkuja ei ole kohustatud Teenuse kasutaja esitatud teavet kontrollima. Kui Teenuse kasutaja esitab Teenuses vale või aegunud teavet, ei vastuta Teenusepakkuja sellest tulenevate vigade, kulude või trahvide eest.Teenuse kasutaja kohustub Teenuse kasutamisel alati järgima kehtivaid õigusakte ja Teenusepakkuja poolt antud juhiseid Teenuse kasutamiseks. Teenuse kasutajal on õigus kasutada Teenust ainult õiguspärase äritegevuse arveldamiseks. Teenusepakkuja jätab endale õiguse kehtestada piiranguid õiguspärase äritegevuse arvete esitamisele ja tegevusvaldkondadele. Teenuse kasutaja deklareerib, et ta on Soomes maksukohustuslane teenuse kaudu arvele pandud töö eest. Teenust ei saa kasutada, kui teenuse kasutajal, kes on füüsilisest isikust ettevõtja, on muid tuluallikaid kui need, mis on hõlmatud ettevõtlusmaksuseadusega. Teenuse kasutajal peab olema kehtiv maksukohustuslaste register ja sõltumata kasutaja käibest peab tal olema kehtiv käibemaksukohustuslasena registreerimine. Käibemaksukohustuslasena registreerimine ei ole aga nõutav, kui teenuse kasutaja ettevõtlus on käibemaksuseaduse kohaselt määratletud käibemaksust vabastatud.Teenuse kasutajal, kes on väikeettevõtja, peab olema kehtiv palgatulu maksukaart. Teenuse kasutaja on kohustatud teatud õigusaktides määratletud tingimustel sõlmima füüsilisest isikust ettevõtjate pensionikindlustuse (YEL). Selle kindlustuse võib sõlmida ka vabatahtlikult. Teenuse kasutaja on kohustatud iseseisvalt välja selgitama, kas ta on kohustatud YEL-i maksma ja sõlmima YEL-kindlustuse kas iseseisvalt või teenuseosutaja kaudu.

 1. Truster Light Truster- eritingimused ja teenused

Teenuseosutaja ja teenuse kasutaja vaheline lepinguline suhe hõlmab teenuse kasutaja tööde arvete esitamist, töötasu maksmist ja muid eraldi määratletud teenuseid. Teenuse kasutaja klient tellib teenusepakkujalt töö ja teenusepakkuja saadab kliendile arve arveldusteenuse kaudu. Teenusepakkuja tasub töö eest arveldusteenuse kaudu. Truster Light Arve väljastatakse Teenusepakkuja nimele ilma Teenusekasutaja enda äritunnuseta. arve summast arvatakse maha teenustasu (ainult teenuse eest), kinnipeetav maks ja võimalik ravikindlustusmakse, kui Teenusekasutaja on YEL-i kohustatud, ilma käibemaksuta. Ülejääk on teenuse kasutaja palk. Kogu töötasu maksustatakse kui teenitud tulu. Käibemaksu ja kinnipeetava maksu maksmise eest maksuhaldurile hoolitseb arveldusteenus. Arveid esitatakse alati käibemaksuga arve alusel ja käibemaks arvatakse maha teenuse kasutajale makstavast summast.

 1. Truster Pro -teenuse eritingimused

Truster Pro -teenus võimaldab teenuse kasutajal luua ärinime, esitada kliendile arveid ärinime all tehtud tööde eest, pidada ärinime raamatupidamisarvestust, teha ametlikke teateid ärinime kohta ja tasuda ametlikke tasusid. Truster Truster Pro Works Ltd osutab makseteenuseid kaubandusettevõtte jaoks osana . Truster Works Oy (ärinimi: 3131729-7) ("makseteenuse pakkuja") on Finantsinspektsioonis registreeritud makseteenuse pakkuja. teenuse kasutaja saab teenuse abil luua endale Soome Patendi- ja Registriameti (PRH) ja Maksuameti registrites ärinime (ärinimi). Teenuses ärinime asutamine või olemasoleva ärinime üleviimine teenusele eeldab, et teenuse kasutaja on täisealine ja teovõimeline füüsiline isik. teenuse kasutamine eeldab, et teenuse kasutaja annab teenusepakkujale vajalikud volitused ärinime ja/või äritunnuse asutamiseks, taasaktiveerimiseks ja lõpetamiseks, samuti teenuse muuks osutamiseks ja ametiasutustega suhtlemiseks. Teenusepakkuja ei vastuta juhul, kui kolmas isik ei aktsepteeri volitusi. Juhul kui kolmas isik ei nõustu volitusega, teavitab Teenusepakkuja sellest Teenuse kasutajat nii kiiresti kui võimalik.Teenuse kasutaja kohustub haldama kõiki Y-koodi registreerimisega seotud muudatusi või maksuküsimusi eelkõige Teenuse kaudu. Teenuse kasutaja teavitab Teenuse osutajat kõigist Teenuse kasutaja enda poolt tehtud muudatustest ja kõigist kontaktidest Maksuametiga, mis võivad mõjutada Y-koodi maksuküsimusi.Teenuse kasutaja võib edastada Teenusele ärinime arveldamise ja raamatupidamisega seotud dokumendid ja tõendid, mille alusel Teenuse osutaja koostab ühekordse raamatupidamise. Raamatupidamine toimub jooksvalt, kuid käibemaksudeklaratsioonid koostatakse iga kolme kuu tagant. Teenuseosutaja esitab arvestuse alusel maksudeklaratsiooni igal aastal maksuhalduri poolt määratud tähtpäevaks.Teenuse kasutaja kinnitab, et kõik andmed, mis puudutavad ettevõtlusauto kasutamist ja mida ta esitab teenuseosutajale maksudeklaratsiooni koostamiseks, on täielikud ja täpsed. Teenuse kasutaja kohustub ainuisikuliselt vastutama mis tahes vigade või puuduste eest selles teabes ja nende tagajärgede eest. Kui Maksuamet nõuab täpsustusi maksuvähenduse aluseks olevate andmete ja läbisõidu kohta, kohustub Teenuse kasutaja esitama Maksuametile selle teabe. Ülaltoodud kohustused hõlmavad kõiki maksudeklaratsioone, mida Teenusepakkuja koostab Teenuse kasutaja esitatud teabe alusel.Teenuse kasutaja kohustub, et kõik Teenuse kasutaja äritegevusega seotud tulud registreeritakse Teenuses vastavalt Teenusepakkuja juhistele, et kõik nõuded esitatakse Teenuse kaudu, et kõik äritegevusega seotud maksed tehakse Teenuse kaudu ning et kõik selliste tulude ja kuludega seotud tõendavad dokumendid töödeldakse Teenuse kaudu. Kui Teenuse kasutaja ei tegutse eespool kirjeldatud viisil, ei vastuta Teenusepakkuja Teenuse kaudu tehtud maksete õigsuse eest.Teenuse kasutaja tellija peab esmalt tasuma Teenuse kasutaja poolt arvele pandud töö eest Makseteenuse pakkuja kliendireservikontole. Makseteenuse pakkuja maksab maksuhaldurile käibemaksu ja maksude ettemaksud, kindlustusseltsidele YEL-kindlustusmaksed, täitevasutusele arestimismaksed ja Makseteenuse pakkujale Teenuse kasutaja teenustasu oma kliendireservikontolt, misjärel kantakse raha Teenuse kasutaja poolt näidatud pangakontole. Makseteenuse pakkuja kliendireservikontot võib kasutada ka nõude korral maksja hüvitamiseks.

 1. Maksekorralduse väljastamine, vastuvõtmine ja täitmine

Teenuse kasutaja teeb teenuse kaudu maksekorralduse, saates arve algatajale. Samal ajal annab teenuse kasutaja oma nõusoleku maksekorralduse täitmiseks. Teenuse kasutaja vastutab tellijale saadetud arve andmete õigsuse eest. Maksekorraldus loetakse vastuvõetuks, kui teenuse kasutaja on saatnud arve tellijale edukalt. Maksekorralduse täitmine algab siis, kui tellija tasub arve teenusepakkujale. Teenuse kasutaja vastutab selle eest, et teenuseosutaja saab maksekorralduse täitmiseks vajalikud vahendid töövõtjalt. 

 1. Maksekorralduse tagasivõtmine või muutmine

Teenuse kasutajal on õigus maksekorraldus tühistada hiljemalt päev enne seda, kui Teenusepakkuja võtab meetmeid maksekorralduse täitmiseks. Maksekorralduse võib tühistada Teenuse kaudu või võttes ühendust Teenusepakkuja klienditeenindusega. Teenuse kasutajal on õigus muuta lõppkliendile saadetud arvet või tühistada arve Teenuse kaudu enne, kui lõppklient tasub arve summa Teenusepakkujale.  

 1. Puuduv või valesti täidetud maksekorraldus

Teenuse kasutaja teavitab teenusepakkujat täitmata või valesti täidetud maksekorraldusest viivitamata pärast selle avastamist. Kui maksekorraldust ei ole täidetud või see on valesti täidetud, jälgib teenuseosutaja teenuse kasutaja taotlusel maksetehingu ja teavitab teenuse kasutajat selle tulemustest. Kui maksekorraldust ei ole täidetud või see on valesti täidetud teenuse kasutajast tulenevatel põhjustel, ei ole teenuseosutaja kohustatud maksekorraldust jälgima. Kui teenuse kasutaja algatatud maksekorraldust ei ole täidetud või see on valesti täidetud teenusepakkujast tulenevatel põhjustel, tagastab teenusepakkuja maksekorralduse summa viivitamata teenuse kasutajale. Teenuse kasutajal ei ole õigust saada maksekorralduse summat tagasi või muud hüvitist Teenusepakkujalt, kui ta ei teavita Teenusepakkujat õigusvastasest, täitmata jäänud või valesti või hilinemisega täidetud maksetehingust viivitamata pärast selle avastamist. 

 1. Tehingutasud

Truster Teenuse tasu võib koosneda fikseeritud igakuisest liitumishinnast ja/või arve tasust ilma käibemaksuta vastavalt Teenusepakkuja kehtivale hinnakirjale.Kõik tasud on toodud Teenuse hinnakirjas, mis on leitav aadressil . Teenuse tasule lisatakse hetkel kehtiv käibemaks. Tellides igakuise arvega teenuse või teenuse kaudu arve, nõustub teenuse kasutaja tasumisega vastavalt hinnakirjale.Teenusepakkujal on õigus muuta teenuse tasusid, teatades muudatustest teenuse kaudu või muul viisil kirjalikult. Muudatusest teatatakse kaks kuud enne muudatuse jõustumist ning tasu tõstmise korral on Teenuse kasutajal õigus lõpetada Teenusleping, mis lõpeb muudetud tasu jõustumisel. 

 1. Kindlustus

Teenuseosutaja on kindlustanud teenuse kasutaja õnnetusjuhtumi- ja vastutuskindlustusega. Need kindlustused kehtivad vastavalt oma tingimustele, mis on kättesaadavad teenuseosutaja veebilehel. Kahju korral vastutab teenuse kasutaja ise oma vastutuse eest.

 1. Eraldi lisateenused

Teenusepakkuja võib seoses oma teenusega pakkuda eraldi lisateenuseid, näiteks YEL-kindlustust, kiirmakseid, HetiPalkka ja muid kindlustusi. Teenuse kasutaja saab ise valida oma lisateenused ja tal on võimalus nõustuda või mitte nõustuda lisateenuste enda kasutustingimustega. Lisateenuse kasutustingimustega nõustudes nõustub Teenuse kasutaja, et lisateenuse tingimused on tema jaoks siduvad. Lisateenuste suhtes kehtivad eraldi hinnad, mis on esitatud Teenustasu tabelis, ja neid võib arvutada koos teiste teenustasudega või eraldi.

 1. Nädalapalk

Kui teenuse kasutaja on valinud HetiPalka lisateenuse, saab palka välja võtta kiiremini kui tavapalka. Teenuse kasutaja saab lisateenust kasutada, taotledes teenuse kaudu teenusepakkujalt arve finantseerimist ("finantseerimisteenus"). Finantseerimisteenust pakub FundMe.fi Rahoitus Oy (äritunnus 3109174-2). Sellisel juhul pakub Teenuse kasutaja teenusepakkujale oma käsundiandja arve nõude ostmist, kusjuures arve omandiõigus läheb lõplikult üle teenusepakkujale. Teenuse kasutaja käsundiandja tasub arve otse teenusepakkujale, mitte teenuse kasutajale. valides HetiPalkka lisateenuse, peab teenuse kasutaja nõustuma HetiPalkka lisateenuse tingimustega teenuse kaudu. Teenuse kasutaja võib teenuse kaudu taotleda arve rahastamist arvepõhiselt ja teenuse kasutaja peab HetiPalkka lisateenuse valimisel alati nõustuma kehtivate HetiPalkka lisateenuse tingimustega. Aktsepteeritud kasutustingimused kehtivad alati selle arve nõude suhtes, mille puhul Teenuse kasutaja nõustub kasutustingimustega. 

 1. Arved ja krediidikahjud

Teenuseosutaja saadab teenuse kasutaja poolt väljastatud arved. Arve saatmisel on Teenusepakkujal õigus arve tagasi lükata või muuta arvel olevaid andmeid ja summasid, et kajastada näiteks tööde eest tasumisele kuuluvat käibemaksu.Teenusepakkuja ei vastuta arve krediidikahjude eest, kuid pakub vaidlusaluste nõuete korral arve sissenõudmisega seotud teenuseid.

 1. Teenuse kättesaadavus

Teenusepakkuja osutab teenust ja hooldab teenust ülima hoolikusega. Teenust osutatakse siiski "nii nagu see on", ilma igasuguste kinnitusteta Teenuse kättesaadavuse või teenuse taseme kohta.Teenusepakkujal on õigus osutada Teenust nii, nagu ta seda vajalikuks peab, ja kasutada alltöövõtjaid.Teenuse osutamine või kasutamine võidakse täielikult või osaliselt peatada näiteks Teenuse uuendamise või hooldamise eesmärgil. Teenuse kasutajal ei ole õigust saada mingeid otseseid või kaudseid kulusid või kahjusid, mis võivad tekkida seoses teenuse peatamise või katkestamisega.Teenuse kasutaja on kohustatud viivitamatult teavitama Teenuse osutajat igast tema poolt avastatud veast või katkestusest teenuse toimimises. Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste või liideste vigade eest ega nende parandamise eest.

 1. Intellektuaalomandi

Teenuse ja selle sisuga seotud autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused on Teenusepakkuja omand. Teenusepakkuja toodetud materjalide ja andmebaaside õigused kuuluvad Teenusepakkujale. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, ei ole teenuse kasutajal mingil ajal õigust kasutada teenusepakkuja nime, logo või kaubamärke oma töös või turunduses. Teenuse kasutaja võib siiski märkida, et ta kasutab teenusepakkujat oma tööde arvete esitamiseks.Teenuse kasutaja vastutab kogu teenusele esitatud materjali ja sisu ning selle õigsuse eest. Teenuse kasutaja vastutab selle eest, et tema esitatud materjal ei rikuks seadusi või häid tavasid ega rikuks kolmandate isikute õigusi. Teenusepakkujal ei ole õigust Teenuse kasutaja intellektuaalomandi õigustele ja ta ei tohi neid kasutada muul eesmärgil kui Teenuse osutamiseks.

 1. Konfidentsiaalsus, isikuandmed, andmete õigsus ja andmete kasutamine

Teenusepakkuja kohustub kasutama teenuse kasutaja poolt esitatud või teenuse kasutamisega seotud konfidentsiaalset teavet ainult teenuse osutamiseks ja valitsuse määruste täitmiseks. Teenusepakkujal on õigus töödelda saadud isikuandmeid vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Isikuandmed moodustavad eraldi registri ja Teenusepakkuja tegutseb vastutava töötlejana. truster Teenuse privaatsuspoliitika on kättesaadav aadressil .com/terms/privacy-policy. 

 1. Kahju hüvitamine ja tasaarvestuse õigus

Kui Teenuse kasutaja põhjustab Teenuse osutajale kulusid, on Teenuse osutajal õigus nõuda Teenuse kasutajalt tekkinud otseste kulude eest täielikku tasu või arvet. Teenuse kasutaja vastutab alati lõplikult selle eest, et maksudeklaratsioonid ja muud dokumendid ning muud teenusega seotud meetmed vastaksid sel ajal kehtivate õigusaktide ja ametlike määruste nõuetele ning et deklaratsioonid esitataks õigeaegselt. Teenuseosutaja ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud maksudeklaratsioonide või maksudokumentide vigadest või hilinemistest, ega kahju eest, mis on põhjustatud veast või hilinemisest Teenuse osutamisel, mille tulemuseks on seaduse või muude eeskirjade rikkumine või kolmanda isikuga sõlmitud lepingu rikkumine. Teenusepakkuja ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud vigadest või viivitustest arveldamisel või andmete muutmisest või kadumisest.Teenusepakkuja ei vastuta süsteemivigade ega teenuse kasutaja poolt esitatud ebaõigete või puuduvate andmete eest. Teenusepakkuja vastutus, kui see on olemas, määratakse kindlaks vastavalt seadusele ja see ei hõlma kaudseid kahjusid ega kulusid.Teenusepakkuja vastutus piirdub teenuse kasutajalt 12 kuu jooksul enne juhtumit teenuse kasutamise eest tasutud teenustasude summaga.Kõik konkreetse teenusega seotud nõuded tuleb esitada teenusepakkujale kirjalikult 12 kuu jooksul pärast teenuse osutamist.Teenusepakkujale tuleb esitada kirjalikud nõuded 12 kuu jooksul pärast teenuse osutamist.

 1. Lepingu kestus ja lõpetamine

Truster Light -Teenuse puhul kehtib leping nii kaua, kui Teenuse kasutaja kasutab Teenust. Truster Truster Pro Teenuse kasutaja võib igal ajal lõpetada Teenuse kasutamise Teenuse kaudu. ja teenuste puhul kehtib leping kuni edasise teatamiseni. Teenuse kasutajal on õigus leping lõpetada, teatades sellest 30 päeva ette e-posti teel või Teenuse kaudu. Teenusepakkujal on omakorda õigus leping lõpetada kahe (2) kuu etteteatamisega. Truster Teenusepakkujal on õigus blokeerida Teenuse kasutamine, kui Teenuse kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi või kui Teenusepakkujal on põhjendatud kahtlus, et Teenuse kasutaja on kasutanud Teenust heade tavade või seaduste vastaselt. Teenusepakkuja teavitab Teenuse kasutajat blokeerimisest põhjendamatu viivituseta.Pooltel on õigus lõpetada Teenust puudutav leping, kui üks pool rikub oluliselt lepingut ja ei kõrvalda rikkumist 14 päeva jooksul pärast kirjaliku teate saamist. Teenusepakkujal on õigus leping lõpetada ka juhul, kui teenuse kasutaja on tunnistatud pankrotiks, tema suhtes on algatatud saneerimis- või võlgade ümberkujundamise menetlus või kui tema suhtes kohaldatakse rahvusvahelisi sanktsioone. Truster Truster Pro Teenuseosutaja teavitab teenuse kasutajat lepingu lõpetamisest rakenduse kaudu. teenuse, lepingu lõpetamisel annab või pakub teenuseosutaja teenuse kasutajale võimaluse laadida alla teenuseosutaja valduses olevad teenuse kasutaja raamatupidamisdokumendid teenuseosutaja poolt kindlaksmääratud vormis ja viisil. Teenusepakkujal ei ole Lepingu lõpetamisel muid kohustusi Teenuse kasutaja ees, kui ei ole sõnaselgelt kirjalikult kokku lepitud teisiti.Olenemata Lepingu lõpetamisest jäävad käesolevate kasutustingimuste sätted ning käesolevate tingimuste kohased õigused ja kohustused, mis on mõeldud lõpetamise järel kehtima, kehtima ka pärast lepingu lõpetamist.

 1. Lingid kolmandate isikute teenustele

Teenus võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele ja teenustele, mille suhtes kehtivad kolmandate osapoolte kasutustingimused ja privaatsuspoliitikad. Teenusepakkuja ei vastuta mingil viisil selliste kolmandate isikute teenuste ja veebisaitide eest.

 1. Ülekaalukas takistus

Teenuseosutaja ei vastuta viivituste ja kahjude eest, mis on põhjustatud Teenuseosutaja kontrolli alt väljapoole jääva takistuse tõttu, millega Teenuseosutaja ei saanud lepingu sõlmimise ajal mõistlikult arvestada ja mille tagajärgi Teenuseosutaja ei saanud mõistlikult vältida või ületada.

 1. Sanktsioonid ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine

Teenuse kasutaja esitab teenuseosutajale kliendisuhte avamise käigus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (rahapesuseadus) 3. peatüki 3. jaos määratletud kliendi isikuandmed ning tagab, et need andmed on kogu lepingu kehtivuse ajal ajakohased. Kui teenuse kasutaja ei esita neid andmeid või kui teenuse kasutaja ei täida rahapesuseaduse nõudeid, ei saa teenust teenuse kasutajale osutada. Teenuseosutaja ei paku teenust teenuse kasutajale, kelle suhtes Soome, Euroopa Liit, ÜRO, Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik või nende pädevad asutused või organid on kehtestanud sanktsioonid, kes tegutseb sanktsioonide all oleva füüsilise või juriidilise isiku nimel või kes saadab teenuse kaudu arveid juriidilistele isikutele, kelle suhtes eespool nimetatud riikide pädevad asutused või organid on kehtestanud sanktsioone, või kes saadab teenuse kaudu arveid, mille suhtes eespool nimetatud riikide pädevad asutused või organid on kehtestanud sanktsioone.  

 1. Lepingu üleandmine

Teenuse osutajal on õigus anda teenuse osutamise leping üle kolmandale isikule, teatades sellest teenuse kasutajale teenuse kaudu või muul viisil kirjalikult. Teenuse kasutajal ei ole õigust anda lepingut või Teenusega seotud õigusi või kohustusi üle kolmandatele isikutele.

 1. Töövõimetus

Kui mõni käesolevate kasutustingimuste säte või tingimus tunnistatakse kehtetuks või jõustamatuks, ei mõjuta see käesolevate kasutustingimuste ülejäänud sätete kehtivust või jõustatavust.

 1. Vaidluste lahendamine ja kohaldatav õigus

Lepingu või käesolevate kasutustingimustega seotud vaidlused, mida ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Helsingi ringkonnakohtus. Lepingu ja käesolevate kasutustingimuste suhtes kohaldatakse Soome õigust.

 1. Tingimuste keel

Tingimuste kasutatav keel on soome keel. Klienditeeninduse eesmärgil võib esitada Tingimuste tõlkeid, kuid vastuolude korral kehtib soomekeelne versioon.

 1. Finantsinspektsioon

Truster Truster Ltd tütarettevõte Works Ltd on makseteenuste ettevõte, mis on registreeritud Finantsinspektsiooni poolt, et tegutseda makseteenuste pakkujana ilma tegevusloata. Truster Works Oy üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon(www.finanssivalvonta.fi). Finantsinspektsiooni kontaktandmed on Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, P.O. Box 103, 00101 Helsinki, tel. 09 183 51 (telefonikeskus), kirjaamo@finanssivalvonta.fi.

 1. Teenusepakkuja

Truster Piiratud vastutusega äriühingtruster


Truster ‍TIN: 1772129-3 Malminkatu 20, 00100 Helsinki ‍klienditeenindus@.fi ‍+358 50 1856 ‍Works Oytruster
‍Y-kood: 3131729-7 Malminkatu 20, 00100 Helsinki ‍klienditeenindus@.fi ‍+358 50 1856

Täname! Teie esildis on laekunud!
Oops! Vormi esitamisel läks midagi valesti.
Privaatsuseelistuste muutmine →