Küpsiste teatis
Kõigi küpsistega nõustudes tagate parima võimaliku kasutuskogemuse. Lugege lisateavet küpsiste ja nende kasutamise kohta või muutke oma küpsiste seadeid.
Truster Teenuse tingimused

Tingimused

Tingimused

1. Üldised märkused

See dokument sisaldab: Truster Kasutustingimused (edaspidi "Kasutustingimused"), mis puudutavad Oy ja tema tütarettevõtete (edaspidi "Teenusepakkuja") arveldusteenuse (edaspidi "Arveldusteenus") ja muude Teenusepakkuja teenuste (kõik need teenused koos edaspidi "Teenus") (edaspidi "Kasutustingimused") kasutamist. Käesolevad kasutustingimused määratlevad Teenuse osutaja ja Teenuse kasutaja (edaspidi "Teenuse kasutaja") vahelise lepingulise suhte sisu ning pooltevahelised õigused ja kohustused.

2. Lepingulise suhte kujunemine, muudatused ja eraldi teenuste kasutamise tingimused

Poolte vahel sõlmitakse leping, kui Teenuse kasutaja registreerub Teenuse kasutajaks ja nõustub käesolevate Kasutustingimustega. Registreerumisel nõustub Teenuse kasutaja käesolevate kasutustingimustega ja kohustub neid teenuse kasutamisel järgima.

Teenuse osutajal on õigus blokeerida, piirata ja muuta Teenuse kasutajale osutatavat Teenust ette teatamata.

Teenuse osutaja jätab endale õiguse muuta Teenuse omadusi või Kasutustingimusi nii, et need vastaksid sel ajal kehtivatele tavadele või ametlikele eeskirjadele. Tingimuste muudatused jõustuvad hetkest, mil Teenuse kasutajat on neist teavitatud. Teenuse kasutaja nõustub muudetud kasutustingimustega, jätkates teenuse kasutamist.

Teenus võib sisaldada eraldi teenuseid, millel on oma spetsiifilisemad kasutustingimused. Ülimuslikud on eraldi teenuse kasutustingimused ja see säte laiendab eraldi teenuse kasutustingimusi nii, et konflikti korral on ülimuslikud eraldi teenuse kasutustingimused. Eraldi teenuse kasutamisel nõustub teenuse kasutaja eraldi teenuse kasutustingimustega.

3. Lepinguline suhe

Lepinguline suhe Teenuse osutaja ja Teenuse kasutaja vahel hõlmab arve esitamist Teenuse kasutaja töö eest, töötasu maksmist ja muid eraldi määratletud teenuseid. Teenuse kasutaja ei tööta Teenusepakkuja alluvuses. Teenuse osutaja ja teenuse kasutaja vaheline lepinguline suhe ei ole töölepingu seaduse (2001:55) § 1 või töötasuga seotud pensioniseaduse tähenduses töösuhe ning poolte vahel ei teki töösuhet. Teenuse kasutaja vastutab selle eest, et töös järgitaks kehtivaid tööohutusnõudeid, tööaja eeskirju ja muid kohaldatavaid seadusi ja määrusi.

Teenuse kasutaja lepib oma kliendiga kokku loovutuslepingu. Teenuse osutaja ei ole loovutuslepingu osapool ega võta endale mingit vastutust ega kohustust täita kohustusi või vigu. Teenuse kasutaja kohustus on tagada, et tehtud tööd vastaksid sel ajal kehtivatele õigusaktidele ja määrustele. Töö eest lepitakse alati kokku koguhüvitis ja see peab olema vastuvõetaval üldisel tasemel, mida muidu töö eest makstaks. Teenuse kasutaja peab enne arve saatmist veenduma oma töö seaduslikkuses ja õigsuses.

4. Teenuse kasutamine

Teenuse osutaja annab Teenuse kasutajale (füüsilisele isikule) platvormi, kus on võimalik tehtud töö eest arvet esitada ja makstud ja/või kinnitatud arvelt töötasu välja võtta.

Teenuste hulka kuuluvad:

 • Teenuse kasutamise taotlus
 • Kerge ettevõtja omadused ja teenused rakenduses igal ajal
 • Tugi ja juhised teenuse kasutamiseks
 • Arvete loomine ja saatmine
 • Maksete järelevalve ja kogumine
 • Töötasu maksmine vastavalt arvele
 • Palgaaruanded ning jooksvad tasud ja maksud Soomes.
 • Sõidu- ja kuluhüvitised vastavalt maksuameti kehtivatele suunistele ja tavadele
 • Niipea kui palk enne arve tasumist on tasutud
 • Arestimine vastavalt täitevasutuse eeskirjadele
 • YEL kindlustuse pakkumine ning YEL sissemaksete kinnipidamine ja tasumine seoses töötasu maksmisega

5. Teenustasud

Teenustasu võib koosneda fikseeritud igakuisest liitumishinnast ja/või arve käibemaksuta tasumise tasust vastavalt Teenuse osutaja hinnakirjale.

Kõik tasud on toodud teenuse hinnakirjas. Tellides kuutasu või saates arve, võtab Teenuse kasutaja vastu makse vastavalt hinnakirjale.

6. Kindlustus

Teenuse osutaja on kindlustanud Teenuse kasutaja õnnetusjuhtumi- ja vastutuskindlustusega, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kindlustused kehtivad vastavalt teie enda tingimustele. Omavastutuse eest vastutab Teenuse kasutaja.

7. Eraldi lisateenused

Seoses oma teenusega võib teenusepakkuja pakkuda eraldi lisateenuseid, nagu YEL kindlustus, maksekaart, välkmakse, välkmakse ja muud kindlustused. Teenuse kasutaja saab ise valida oma lisateenused ja tal on võimalus lisateenustega nõustuda või mitte nõustuda.

8. Arved ja halvad võlad

Teenuse osutaja saadab Teenuse kasutaja poolt koostatud arved. Arve saatmisel on Teenuse osutajal õigus arve tagasi lükata või muuta arve andmeid ja summasid nii, et need vastaksid näiteks töö eest tasumisele kuuluvale käibemaksule.

Teenuse osutaja ei vastuta arvel olevate kreeditkahjude eest, vaid pakub teenuseid, mis on seotud arvete sissenõudmisega vaidlustamata nõuetes.

9. Teenuse kättesaadavus

Teenusepakkuja osutab Teenust kasutamiseks ja hooldab Teenust võimalikult hoolikalt. Teenuse kasutajal ei ole õigust otsestele ega kaudsetele kuludele, mis võivad tuleneda teenuse katkestusest või lõpetamisest.

Teenuse kasutaja on kohustatud viivitamatult teavitama Teenuse osutajat kõikidest Teenuse töös esinevatest vigadest või katkestustest, mida ta märkab.

 

10. Intellektuaalomandi õigused

Teenuse kasutajal ei ole mitte mingil juhul õigust kasutada Teenuse osutaja nime, logo või värve oma töös või turunduses, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Teenuse kasutaja võib öelda, et ta kasutab Teenusepakkujat oma töö eest arvete esitamiseks.

Teenuse osutaja ei omanda õigust Teenuse kasutaja intellektuaalomandi õigustele ning Teenuse osutaja ei saa neid kasutada millekski muuks kui Teenuse rakendamiseks.

Teenuse osutajal on õigus kasutada Teenuse kasutaja nime ja tooteid turunduses, välja arvatud juhul, kui see on kirjalikult konkreetselt keelatud.

11. Konfidentsiaalsus, isikuandmed, andmete õigsus ja andmete kasutamine

Teenuse osutaja kohustub kasutama konfidentsiaalset teavet ainult teenuse osutamise eesmärgil ja ametlike eeskirjade täitmiseks. Kohustus jääb jõusse ka lepingu lõppemisel.

Teenuse osutajal on õigus töödelda saadud isikuandmeid vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja oma privaatsuspoliitikale. Teenuse osutajal on õigus kontrollida oma andmete õigsust ning muuta ja kustutada ebaõigeid andmeid. Andmeid võidakse kasutada profiilianalüüsiks ja lisateenuste osutamiseks.

Isikuandmed moodustavad oma registri ja Teenuse osutaja tegutseb registri haldajana.

12. Kahju hüvitamine ja tasaarvestuse õigus

Kui Teenuse kasutaja kannab Teenuse osutajale kulusid, on Teenuse osutajal õigus nõuda Teenuse kasutajalt sisse või hüvitada tekkinud otsesed kulud täies ulatuses.  

Teenuse osutaja ei vastuta süsteemivigade või puuduva teabe eest. Teenusepakkuja vastutus kahjude eest kujuneb vastavalt õigusaktidele ning kaudseid kulusid ei hüvitata.

13. Vaidluste lahendamine ja kohaldatav õigus

Kõik käesoleva lepingu või teenusega seotud vaidlused, mida ei saa lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Helsingi ringkonnakohtus. Käesolevat lepingut ja teenust reguleerivad Soome seadused.

15. Tingimuste keel

Tingimuste kohaldatav keel on soome keel. Tingimuste tõlkeid pakutakse klienditeenindusega seotud põhjustel.

Täname! Teie esildis on laekunud!
Oops! Vormi esitamisel läks midagi valesti.
Privaatsuseelistuste muutmine →